IN MEMORIAM
--------------------------------------------------
JOANNES PETRUS MIRCK
13 januari 1862 - 3 maart 1925
ANTONIA MARIA ANNA VERBEEK
13 mei 1861 28 juni 1945

     
     
Mijn leven teerde weg in smart en mijne jaren in zuchten, maar Gij, 0 Heer,hebt mijne kwellingen in vreugde veranderd; Heer God, ik zal U lofzingen in eeuwigheid.
Psalm XXX: II en XXIX: 12.
Daar de dood niet het einde van ons bestaan maar slechts het einde van het aardsche leven is, waardoor dit in een beter veranderd wordt, moet de dood zelf onze tranen doen ophouden.
H. Ambrosius, Rede over de verrijzenis.
Derhalve, dierbare eehtgenoote en kinderen, treurt niet als degenen, die geene hoop hebben, maar troost elkander met deze woorden.
I Thess. IV: 12.
Laat ons bidden.
0 Jozef, maagdelijke voedstervader van Jesus, allerzuiverste Bruidegom der Maagd Maria, bid dagelijks voor ons tot dienzelfden Jesus, den Zoon Gods, opdat wij door de wapenen Zijner genade versterkt, wettig strijdend in dit leven, door Hem gekroond worden bij onzen dood.