Gedenk in uw gebeden de zielen van
LAURENS de WOLF
11 oktober 1862 - 14 september 1947
en
MARGARETHA MOBRON
30 december 1865 - 26 februari 1952


     
     
Geboren te Ilpendam 30 Dec. 1865. Na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden. overleden te Heiloo 26 Febr. 1952 en begraven op het R.K. Kerkhof te Purmerend 29 Febr. d.a.v. Hij was een eenvoudig en oprecht man, die God vreesde ... werkzaam heeft hij zijn dagen doorgebracht. Zijn leven is als een kaars opgebrand voor God. Bezield van een groot geloof en daaraan beantwoordend innig godsdienstig leven, vond hij in het veelvuldig bijwonen van de H. Mis en het ontvangen der Sacramenten de kracht om zo volmaakt mogelijk te leven. Hem dan ook, die God vreest, zal het welgaan in zijn laatste levensdagen en in zijn doodsuur zal hij gezegend zijn. Dierbare echtgenote, zie ik ben van U heengegaan, maar God zal met U zijn. Wees niet bedroefd, heb vertrouwen in den Heer. Sterven is nog geen scheiding; de liefde Gods verenigt ons nog. Ik ben U slechts voorgegaan naar de plaats, waar wij gelukkig zijn voor eeuwig. Mijn kinderen, blijf mij gedenken in alles, vooral in uw gebeden.
Onze Vader - Wees Gegroet.
Heer, geef hem de eeuwige rust. Amen.
Echtgenoot van MARGARETHA MOBRON,
Ere-Prefect v.d. Gongr. der H. Familie,
geboren te Beemster 11 October 1862, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Stervenden in de gezegende ouderdom van bijna 85 jaren, overleden 14 Sept. 1947 te Purmerend en 17 Sept. d.a.v. begraven in het familiegraf aldaar.