hoofd menuzoek paginain tijdenin culturen

 
Gedenkplaats.net

Disclaimer
Alle rechten, waaronder de auteursrechten, op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam Gedenkplaats.net berusten bij Christina Ventures bv, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op Gedenkplaats.net.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Christina Ventures bv en haar toeleveranciers op de inhoud van Gedenkplaats.net, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Christina Ventures bv c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van Gedenkplaats.net slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit Gedenkplaats.net op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op Gedenkplaats.net is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Christina Ventures bv, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op Gedenkplaats.net is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Christina Ventures bv c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via Gedenkplaats.net aangeboden informatie.

Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Christina Ventures bv is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van Gedenkplaats.net voor gebruiker.

Vul trefwoord in:

Wilt u ook uw dierbare op gedenkplaats.net, vul dan het formulier in. Klik hier voor het online formulier.
Voor informatie kunt u ook een bericht sturen aan: info@gedenkplaats.net
Of
Postbus 101
1260 AC Blaricum

 

 

disclaimer